ನೆನಪಿನ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪಯಣ

ನೆನಪಿನ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪಯಣ

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 06, 2008

ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪುಚೆಲುವೆನಿನ್ನ ನೋಟ ಎಂತ ಚೆಂದ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾಟಿತು ಈ ನಿನ್ನ ಅಂದ
ಮನಸ್ಸಲಿ ಕಾಡಿತು ನೂರಾರು ಭಾವನೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: